دیروز ۹۷/۵/۲۰ خیلی روز خوبی بود چون همینطور که میبینید دو تا از مراجعین که با ترس زیاد جهت عکسبرداری با بیهوشی مراجعه کرده بودند خوشبختانه خبر خوبی دریافت می کنند. لوله بسته آنها باز شد البته با تلاش کارشناسان خوب مرکز خانمها رهبری و اویسی.