مقایسه هیستروسالپنگوگرافی (عکس رنگی رحم) و هیستروسونوگرافی

عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم


مقایسه هیستروسالپنگوگرافی (عکس رنگی رحم) و هیستروسونوگرافی

اختلالات رحمی تقریبا در 62-34% زنان نابارور دیده می شود. به علت شیوع بالای ناهنجاریهای رحمی، در ارزیابی اولیه علت ناباروری، بررسی حفره رحمی انجام می شود. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی و مقایسه قدرت تشخیصی روش هیستروسونوگرافی با هیستروسالپنگوگرافی (عکس رنگی رحم) در تعیین بیماریهای داخل رحمی زنان نابارور می باشد. به جهت ارزیابی، هیستروسالپنگوگرافی (عکس رنگی رحم) و هیستروسونوگرافی بطور آینده نگر برای 66 خانم نابارور انجام گرفت. نتایج حاصل با یافته های هیستروسکوپی به عنوان استاندارد طلایی مقایسه شد. نتایج هیستروسونوگرافی در (K=0.86) %95.5 و هیستروسالپنگوگرافی (عکس رنگی رحم) در(K=0.64) %87.9 موارد با هیستروسکوپی همخوانی داشت. حساسیت و ویژگی هیستروسالپنگوگرافی (عکس رنگی رحم) به ترتیب 4/71% و 3/92% به دست آمد. هیستروسونوگرافی برای تشخیص ضایعات داخل رحمی از قدرت تشخیص بالایی برخوردار است و می تواند برای ارزیابی اولیه ساختمان داخل رحمی قابل قبول باشد. لذا به عنوان یک روش تشخیصی غیرتهاجمی، آسان، ارزان و موثر که بهخوبی نیز توسط بیماران تحمل می شود، برای ارزیابی حفره رحمی در زنان نابارور توصیه می گردد. 

 

عکس رنگی رحم

بدون دردعکس رحمعکس رنگی رحمعکس رنگی رحم بدون دردعکس رنگی رحم تحت بیهوشیمقایسه هیستروسالپنگوگرافی (عکس رنگی رحم) و هیستروسونوگرافی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.