• 025-3119

مراحل بیهوشی

مراحل انجام عکس رنگی رحم با بیهوشی
۱- پذیرش و پاسخ به سوالات مسؤل پذیرش
۲- تعویض لباس و رگ گیری و تزریق سرم
۳- ورود به اتاق عکسبرداری و دراز کشیدن روی تخت رادیولوژی
۴- تزریق داروی بیهوشی و سپس شروع مراحل عکسبرداری
لازم به ذکر است که در تمام این مراحل همسر و یا همراه خانم در کنار شما حضور دارند و تا قبل از انجام بیهوشی هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت